Cymraeg
Lewis Funerals

Eirda

"Dim ond gair i ddweud diolch am y modd y trefnoch angladd Eric. Roedd yn gymorth mawr i mi i adael popeth yn eich dwylo diogel, a hefyd rwyf yn gwerthfawrogi fy mod wedi gallu siarad ag un sydd yn gwrando."


"Mae eich cymorth chi wedi fy nghynorthwyo yn fawr iawn dros y misoedd diwethaf i ddygymod a fy mhrofedigaeth o golli fy Nhad. Llawer o ddiolch."


"Annwyl Maldwyn, dim ond gair i ddiolch i chi'ch dau am bopeth y gwnaethoch wrth drefnu angladd Dewi. Gwnaethoch bopeth gydag urddas a pharch."


"Nid yw ein diolch yn ddigon i fynegu ein diolchgarwch. Cariad mawr."


"Annwyl Mr Lewis,Dim ond gair ar ran fy mam, fy mab a minnau i ddiolch am eich gwaith arbennig gyda pharch ac urddas, a chan fod yn gwbl ddidwyll a chydwybodol tuag atom fel teulu ar amser anodd iawn. Diolch hefyd i'ch gwraig, roedd yn bleser i'w chyfarfod. Pob bendith."


"Ysgrifennaf atoch i ddiolch o galon i chi am y modd mwyaf sensitif y gwnaethoch drefniadau angladd fy mam. Buoch yn fodd i dawelu ein pryderon gan ein cynorthwyo i fynd drwy ddydd yr angladd, yn sicr teimlwn fod ein mam wedi cael angladd barchus"


"Annwyl Maldwyn, hoffem ddweud diolch i chwi am bob cymorth a chefnogaeth a dderbyniasom ar adeg eithriadol o anodd. Bu eich caredigrwydd, eich arweiniad, eich agosatrwydd fod o gymorth, rydym yn gwerthfawrogi y cwbl."


"Hoffem ddiolch i Maldwyn am ei gymorth wrth drefnu yr angladd ochr Rhydlewis, ac iddo gynnig i symud yr arch yn Abertawe, a trefnu i'r arch fod yn Hawen dros nos, fe ysgafnhaodd hyn lawer i ni. Hefyd y modd y gwnaeth ef ein trin ni yn yr angladd, yr oedd yn deimlad braf fel cyfarfod a ffrind annwyl. Fu hyn yn gymorth i ni i ddelio a'r hyn oedd yn anodd, y ffarwel olaf, gwnaeth ef hyn yn ysgafnach i ni i ddelio a'n colled. Diolch o waelod calon i chi'ch dau."


 
Afallon, Penrhiw-pâl, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, SA44 5QH Tel/Ffôn: 01239 851005
lewisfunerals.co.uk - Tue 11 Dec 2018 05:15:12